Miło nam poinformować, że nasza firma, P.H.U. „GLOB – METAL”, realizuje projekty współfinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne
Tytuł projektu: Przygotowanie terenu inwestycyjnego pod potrzeby przedsiębiorstwa GLOB – METAL
Cele projektu: kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego pod budowę hali produkcyjnej prefabrykatów betonowych z węzłem betoniarskim.
Efekty projektu: przyszłe zagospodarowanie terenu.
Wartość projektu: 917653.80 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 372955.39 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP
Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Glob-Metal
Cele projektu: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych.
Efekty projektu: wzrost przychodów eksportu
Wartość projektu: 4674000.00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 899820.00 zł

Zapraszamy do złożenia oferty na roboty budowlane.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby firmy Glob Metal – roboty ziemne.

Szczegółowy zakres i zasady udzielenia zamówienia:
l.dz. 01_07_2017_RPO_1_3_4_GlobMetal: pliki do pobrania pdf. word.

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

W związku z zakończonym postępowaniem z dnia 14/07/2017 r., l.dz. 01_07_2017_RPO_1_3_4_GlobMetal o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: Przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby firmy Glob Metal – roboty ziemne, informujemy, że do dnia 31.07.2017 r. do godz. 10.00 wpłynęły oferty od:

Oferta nr 1          Pekum Sp. z o.o.

Oferta nr 2          FHU EKO Andrzej Ankiewicz

 

Uzyskana liczba punktów:

Oferta nr 1          Pekum Sp. z o.o.

Uzyskana liczba punktów: 77,78 pkt.

 

Oferta nr 2          FHU EKO Andrzej Ankiewicz

Uzyskana liczba punktów: 100 pkt.

 

Do realizacji została przyjęta oferta:

Oferta nr 2          FHU EKO Andrzej Ankiewicz